Δήλωση δασικών αυθαιρέτων έως 31-03-2023

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την δήλωση των αυθαιρέτων σας τα οποία βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως ΠΔ,ΔΔ,ΔΑ,ΑΔ,ΠΧ,ΧΧ,ΧΑ,ΑΝ και τα κτίσματα έχουν ανεγερθεί πριν τις 28 Ιουλίου 2011.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφεροµένου ότι τα στοιχεία είναι αληθή
 2. Αποδεικτικό υποβολής e-Παραβόλου
 3. Εγγραφο για την απόδειξη έννοµου συµφέροντος
 4. Υπεύθυνη δήλωση µηχανικού υπογεγραμμένη με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών, εφόσον υπάρχουν, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4685/2020
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 6. Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο ΕΓΣΑ
 7. Κωδικούς taxisnet

Σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας του πολεοδομικού χωροταξικού νόμου, (άρθρο 55 του νόμου 4685/2020)  οι ιδιοκτήτες που κάνουν ΄αίτηση πετυχαίνουν τα εξής:

 • Εξαίρεση από την κατεδάφιση
 • Διαγραφή καταλογισμένων προστίμων
 • «Πάγωμα» νέων προστίμων
 • Συμψηφισμό προστίμων, όταν πρόκειται για τακτοποιημένα αυθαίρετα
 • Επιπλέον αν το ακίνητό τους εξαιρεθεί ή επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι δασικό τότε πετυχαίνουν :
 • Οριστική νομιμοποίηση

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομερειες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο