Οδηγός δήλωσης στο Κτηματολόγιο για όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα

Υποχρέωση δήλωσης

Έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση:

-Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα κατά το άρθρο 12 του Ν. 2664/1998  (δήλωση του Ν.2308/1995) σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.

Τέτοια δικαιώματα είναι:

 • Κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα)
 • Δουλεία (π.χ. επικαρπίας από γονική παροχή, οίκησης, διόδου κ.λπ.)
 • Υποθήκη / προσημείωση
 • Αγωγή και ανακοπή
 • Κατάσχεση
 • Μακροχρόνια μίσθωση
 • Χρονομεριστική μίσθωση (time sharing)
 • Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου (leasing)
 • Μεταλλειοκτησία
 • Μεταφορά συντελεστή δόμησης
 • Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λπ.).

-Εξαιρούνται από την υποχρέωση  δήλωσης μόνον τα δικαιώματα από την παραχώρηση της νομής από αναδασμό πριν από την κύρωση του (άρθρο 2§3 Ν. 2308/1995).

Υποβολή δήλωσης

Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο διατίθενται ειδικά έντυπα δήλωσης ιδιοκτησίας από τα Γραφεία Κτηματογράφησης και το www.ktimatologio.gr.

Υπάρχουν δύο έντυπα, το Δ1, το οποίο συμπληρώνεται από φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας και το Δ2, το οποίο κατά κανόνα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα καθώς και από τα φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση. Το έντυπο Δ1 έχει τέσσερις ενότητες:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συμπληρώνεται μία φορά)

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ»

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

«ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ»

(συμπληρώνονται τόσες φορές όσες και τα δικαιώματα που δηλώνονται).

Κάθε δικαιούχος συμπληρώνει τα πεδία του εντύπου που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του και στη συνέχεια μόνο τα πεδία που αφορούν το ακίνητο ή και το δικαίωμά του.

ΠΗΓΗ: ktimatologio.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο